Keyboard Design for Minority languages

This post is a open draft! It might be updated at any time… But was last updated on at .

Keyboards Virtual and Physical

Keyboards Virtual and Physical

Pre-Print Draft will not be available through this means, though there is a video of the presentation.


A. Meꞌphaa Text Sample

A̱ ngui̱nꞌ, tsáanꞌ ninimba̱ꞌlaꞌ ju̱ya̱á Jesús, ga̱ju̱ma̱ꞌlaꞌ rí phú gagi juwalaꞌ ído̱ rí nanújngalaꞌ awúun mbaꞌa inii gajmá. Numuu ndu̱ya̱á málaꞌ rí ído̱ rí na̱ꞌnga̱ꞌlaꞌ inuu gajmá, nasngájma ne̱ rí gakon rí jañii a̱kia̱nꞌlaꞌ ju̱ya̱á Ana̱ꞌlóꞌ, jamí naꞌne ne̱ rí ma̱wajún gúkuálaꞌ. I̱ndo̱ó máꞌ gíꞌmaa rí ma̱wajún gúkuálaꞌ xúgíí mbiꞌi, kajngó ma̱jráanꞌlaꞌ jamí ma̱ꞌne rí jañii a̱kia̱nꞌlaꞌ, asndo rí náxáꞌyóo nitháan rí jaꞌyoo ma̱nindxa̱ꞌlaꞌ. [I̱yi̱i̱ꞌ rí niꞌtháán Santiágo̱ 1:2-4]

B. Sochiapam Chinantec Text Sample

Hnoh² reh², ma³hiún¹³ hnoh² honh² lɨ³ua³ cáun² hi³ quiunh³² náh², quí¹ la³ cun³ hi³ má²ca³lɨ³ ñíh¹ hnoh² jáun² hi³ tɨ³ jlánh¹ bíh¹ re² lı̵́²tɨn² tsú² hi³ jmu³ juenh² tsı̵́³, nı̵́¹juáh³ zia³² hi³ cá² lau²³ ca³tɨ²¹ hi³ taunh³² tsú² jáun² ta²¹. Hi³ jáun² né³, chá¹ hnoh² cáun² honh², hi³ jáun² lı̵́¹³ lɨ³tɨn² hnoh² re² hi³ jmúh¹³ náh² juenh² honh², hi³ jáun² hnoh² lı̵́¹³ lı̵́n³ náh² tsá² má²hún¹ tsı̵́³, tsá² má²ca³hiá² ca³táunh³ ca³la³ tán¹ hián² cu³tí³, la³ cun³ tsá² tiá² hi³ lɨ³hniauh²³ hí¹ cáun² ñí¹con² yáh³. [Jacobo Jmu² Cáun² Sí² Hi³ Ca³tɨn¹ Tsá² *Judíos, Tsá² Má²tiáunh¹ Ñí¹ Hliáun³ 1:2-4]

C. Spanish Text Sample

Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. [Santiago 1:2-4 Reina-Valera 1995 (RVR1995)]

D. English Text Sample

Dear brothers and sisters, when troubles come your way, consider it an opportunity for great joy. For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. So let it grow, for when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing. [James 1:2-4 New Living Translation (NLT 2007)]

2 thoughts on “Keyboard Design for Minority languages

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.